Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật sử dụng

Chính sách bảo mật cho bạn biết, rằng chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn thu thập được tại Trang Web này như thế nào. Trước khi sử dụng Trang Web xin vui lòng đọc chính sách bảo mật.

Khi sử dụng website blogpet.vn, bạn đang chấp nhận những nội dung được mô tả trong chính sách bảo mật. Những điều này có thể thay đổi, trong trường hợp thay đổi, chúng tôi sẽ có thông báo trên Trang Web hoặc hình thức khác như qua mail, nhóm…

Chính sách bảo mật của chúng tôi là giữ kín thông tin cá nhân nhận được từ Trang Web hoàn toàn bí mật và chỉ dùng cho mục đích nội bộ. Và sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác. Các bạn yên tâm rằng chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của các bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của các bạn với sự cẩn trọng tối đa.

Thu thập thông tin cá nhân của bạn

Trang web có thể cho phép bạn tải lên hoặc gửi thông tin, phần mềm, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và các tài liệu khác, thông qua hoặc trên Trang Web (Thông tin người dùng tải lên). Ví dụ: Trang Web có thể cung cấp diễn đàn, blog,phòng chat, wiki, bảng tin, hoặc các khu vực tương tác khác. Blogpet.vn có quyền, chỉnh sửa, xóa, di chuyển, theo dõi, từ chối, hạn chế, chặn truy cập các thông tin người dùng tải nếu đó là cần thiết theo ý riêng của mình.Bạn phải tự chịu trách nhiệm về những thông tin mà bạn cung cấp qua bất kỳ Trang Web nào.

Khi bạn tải lên thông tin người dùng thông qua Trang Web, bạn đã cho phép Blogpet, không có bất kỳ khoản tín dụng hoặc bồi thường nào cho bạn, miễn phí bản quyền, không độc quyền, trên toàn thế giới, vĩnh viễn, không hạn chế, không hủy ngang, và có thể chuyển nhượng, được cấp phép để sử dụng, sửa đổi, hiển thị, sao chép, tái sử dụng, thể hiện, bán, biên dịch, tạo các sản phẩm phát sinh, phân phối và xuất khẩu bất kỳ thông tin người dùng tải lên toàn bộ hoặc một phần hoặc để kết hợp vào các việc khác dưới bất kỳ hình thức nào, phương tiện truyền thông, phần mềm hoặc công nghệ dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ mục đích nào.

Chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… khi khách truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn.

Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên cá nhân, tên công ty hay tổ chức, chức danh, ngày sinh, e-mail, và điện thoại của bạn. Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định của bạn, chẳng hạn như ngày và thời gian bạn truy cập vào website Blogpet.vn, loại trình duyệt bạn sử dụng truy cập. Thông tin này được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý Trang Web tốt hơn.

Thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ an toàn. Chỉ các đại lý, các nhân viên và nhà thầu được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin bảo mật và an toàn) có quyền tiếp cận các thông tin này. Tất cả email và bản tin từ website Blogpet.vn này cho phép bạn chọn không tiếp tục nhận thư.